DECORETTE RAAMDECORATIE-OP-MAAT WEBWINKEL : ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op verkopen en leveringen van goederen via de Decorette Raamdecoratie-op-Maat webwinkel.

Artikel 2. Definities

Bestellingen die via de Decorette Raamdecoratie-op-Maat webwinkel worden gedaan vormen een verkoopovereenkomst, aangegaan tussen de volgende twee partijen:

 • Afnemer:
  de consument die via de Decorette Raamdecoratie-op-Maat webwinkel bestelt.
 • Decorette winkel
  De Decorette winkel die door de consument als servicepunt wordt uitgekozen tijdens het plaatsten van zijn/haar bestelling

Artikel 3. Verkoop/levering van op maat gemaakte goederen

 • Verkoop en levering van op maat gemaakte goederen via de Decorette Raamdecoratie-op-Maat webwinkel geschiedt tegen vooruitbetaling, via het aan de webwinkel verbonden betalingsplatform.
 • Behoudens op grond van aantoonbare fabrieksfouten of kwaliteitsafwijkingen kunnen in afwijking van het in lid a. bepaalde, op maat gemaakte en metrage-goederen niet worden geruild of retour gegeven.

Artikel 4. Verkoop/levering op bestelling

 • Afnemers kunnen bij de Decorette Raamdecoratie-op-Maat webwinkel uit, door Decorette geselecteerde en als zodanig aangeboden assortimenten, op staal c.q. monster goederen bestellen, de welke goederen door de Decorette winkel vervolgens conform specificatie van de afnemer in de benodigde hoeveelheid worden besteld bij de desbetreffende fabrikant.
 • Onder de bestellingen, bedoeld in lid a. zijn begrepen alle raamdecoraties die op kleur en/of op maat moeten worden besteld en geleverd.
 • Indien ten behoeve van een afnemer een bestelling bij een fabrikant/grossier wordt geplaatst, geschiedt zulks onder de navolgende voorwaarden:
 • Het risico van de juiste maten wordt toegerekend aan degene, die de maat heeft genomen van, c.q. als maat heeft opgegeven hetgeen op het (electronische) bestelformulier als maat/maten is vermeld.
 • Dit betekent, dat de Decorette-winkel uitsluitend aansprakelijk is voor niet passende producten, of slecht passende producten, als de maten van het geleverde afwijken van de maten, opgegeven door de afnemer.
 • De Decorette-winkel is niet aansprakelijk voor lichte kleurafwijkingen in bestelde goederen.
 • Levertijden worden steeds bij benadering opgegeven aan de afnemer.
 • De Decorette-winkel is niet aansprakelijk als de (geplande) levertijd wordt overschreden. Overschrijding van levertijd levert geen reden op voor ontbinding van de koopovereenkomst.
 • Het aan de Decorette-op-Maat webwinkel vooruitbetaalde aankoopbedrag wordt alleen terugbetaald als levering onmogelijk blijkt omdat de fabrikant/grossier de bestelde goederen niet aan de Decorette-winkel kan leveren.

Artikel 5. Orderbon/koopovereenkomst

Bestellingen van afnemer en opdrachten voor dienstverlening/ambachtelijke werkzaamheden worden altijd op, online beschikbare en door de Decorette Raamdecoratie-op-Maat webwinkel daartoe ingerichte electronische orderformulieren. Op die formulieren bekrachtigt de afnemer met zijn bevestiging en betaling zowel de juistheid van de vermelde prijzen/kosten als de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, die op het formulier zijn afgedrukt en die deel uitmaken van de overeenkomst.

Artikel 6. Garantie

 • De Decorette-winkel staat ervoor in, dat de, aan de afnemer verkochte en geleverde goederen bij aflevering voldoen aan de, ten aanzien van die goederen in redelijkheid te stellen gebruikseisen.
 • Indien voor verkochte/geleverde goederen door de fabrikant garantie bepalingen zijn vastgesteld, worden die bepalingen door de Decorette-winkel bij de verkoop/levering aan de klant medegedeeld, waarna deze bepalingen deel zullen uitmaken van de overeenkomst van (ver)koop en levering.
 • De Decorette-winkel staat ervoor in, dat ambachtelijke werkzaamheden ten behoeve van de afnemer worden uitgevoerd door terzake deskundig personeel.

Artikel 7. Onuitvoerbaarheid van het werk en overmacht

 • Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden die de beheerders van de Decorette-webwinkel bij het aangaan van de overeenkomst niet kenden, noch behoorden te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
 • Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht, behoudens in geval van overmacht, de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de Decorette-winkel gehouden afnemer het online betaalde bedrag voor de geplaatste bestelling te retourneren.
 • In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van artikel, zal slechts voor het niet uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
 • Bij overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8. Annulering

 • Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer, zonder dat sprake is van overmacht of in gebreke blijven van de Decorette winkel, is een schadevergoeding verschuldigd van minimaal 50% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betaald. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 100%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de op- of aflevering – kan plaatsvinden.
 • De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de Decorettewinkel kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 9. Aanspreekbare (rechts)persoon

 • De afnemer die die via de Decorette op Maat webwinkel koopt bij c.q. een opdracht geeft aan een Decorette-winkel heeft uitsluitend die Decorette-winkel als wederpartij, hetgeen impliceert dat hij zich, in geval hij van mening zou zijn, dat enige overeenkomst/opdracht niet zorgvuldig is uitgevoerd, hij de desbetreffende Decorette-winkel terzake dient aan te spreken.
 • Indien een afnemer van mening zou zijn, dat een, door hem op de voet van lid a. aangesproken Decorette-winkel niet of niet behoorlijk heeft gereageerd op datgene waarop hij is aangesproken, kan de afnemer zich wenden tot Euretco B.V. te Breda, die als franchise-geefster van de Decorette-winkel, alsdan zal trachten terzake bemiddelend op te treden.

Artikel 10. Slotbepaling

 • Geschillen tussen een afnemer en een Decorette-winkel over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen zowel door de afnemer als door de Decorette-winkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.